Get Adobe Flash player

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

Home

สพป.สุรินทร์ เขต ๒

สุรินทร์ เขต 2 ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

1

>> สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียน ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 223 คน ซึ่งกำหนดจัด 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน  คือ ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 เมษายน 257 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี  วิทยากรประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 และ เขต 2 โดยแต่ละรุ่นได้รับเกียรติจาก นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม // นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ/รายงาน

2 3
4 5
8 9
6 7

 
More Articles...