Get Adobe Flash player
Home รวมเผยแพร่งานวิชาการ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องนาฏลีลาสู่รำวงมาตรฐาน (นางณหทัย สุขอุ้ม)

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องนาฏลีลาสู่รำวงมาตรฐาน (นางณหทัย สุขอุ้ม)

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง นาฏลีลาสู่รำวงมาตรฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนครก

ชื่อผู้วิจัย   นางณหทัย  สุขอุ้ม

ตำแหน่ง   ครู

วิทยฐานะ  ชำนาญการ

สังกัด       โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

ปีที่วิจัย     2558