Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก รร.อนุบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก รร.อนุบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

            โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี(อุทิศวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จังหวัดสุรินทร์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 17,380,500 บาท
(สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาท)

Last Updated (Friday, 27 November 2015 08:00)