Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

1

> เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  นายกิตติภัทท์  ไกรเพชร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และแกนนำ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย  ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2  โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุน นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ให้เกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ มีความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่าง ๆ ของชาติ เช่น ศิลปวัฒนธรรม  สถาบันที่สำคัญของชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แผ่นดิน มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต   ลักษณะของการอบรมค่ายครั้งนี้ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านค่ายของ ตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  และตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ของโรงเรียนสุจริต  จำนวน  46 โรงเรียน การอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559  คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะครูโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ และได้รับรางวัลโครงงานต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea  

3 5
9 11
14030870 1111487732278195 635279697 n 14054847 1111400018953633 833000423 n