Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมพัฒนาครูสาระเศรษฐศาสตร์ (การสร้างวินัยทางการเงิน)

สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมพัฒนาครูสาระเศรษฐศาสตร์ (การสร้างวินัยทางการเงิน)

1

> สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระเศรษฐศาสตร์ (การสร้างวินัยทางการเงิน)  ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างความเข้าใจแก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์  และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อีกทั้งเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ให้สูงขึ้น โดย นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea 

http://www1.obec.go.th:8081/news/74260

IMG 7497 Small IMG 7503 Small
IMG 7507 Small IMG 7509 Small
IMG 7541 Small IMG 7607 Small
IMG 7623 Small IMG 7624 Small