Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี

เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การ โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า