Get Adobe Flash player
Home รวมเผยแพร่งานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English around me (นางสาววาสนา ยิ่งใหญ่)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English around me (นางสาววาสนา ยิ่งใหญ่)

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English around me กลุ่มสาระการเรียนรู้

                    ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย    นางสาววาสนา  ยิ่งใหญ่

ตำแหน่ง       ครู

วิทยฐานะ     ครูชำนาญการ

สังกัด           โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                       สุรินทร์ เขต 2

ปีที่วิจัย      2558

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ชุด English around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ

ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) อำเภอโนนนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน (The One Group Pretest - Posttest Design)

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ส่วน ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English aroundme สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t – test (paired samples t – test)

 

ผลการวิจัย พบว่า

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English aroundme กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.64/ 82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80     

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ภายหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร ชุด English aroundme กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แล้วทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05   

3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English aroundme กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) พบว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English aroundme แล้วทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยผลรวมของค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.82

 

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English around me [การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นางสาววาสนา ยิ่งใหญ่)]66 Kb

Last Updated (Tuesday, 29 November 2016 12:41)