Get Adobe Flash player
Home รวมเผยแพร่งานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องนาฏลีลาสู่รำวงมาตรฐาน (นางณหทัย สุขอุ้ม) Friday, 23 December 2016 โรงเรียนบ้านโพนครก 27
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English around me (นางสาววาสนา ยิ่งใหญ่) Monday, 28 November 2016 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 137
3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นางวราภรณ์ ศรีจันทร์) Monday, 14 November 2016 วราภรณ์ ศรีจันทร์ 166
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวปฐมาพร สวัสดี Wednesday, 05 October 2016 Administrator 175
5 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (นายสุธี ทีทอง) Monday, 03 October 2016 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 139
6 ทดสอบ Friday, 13 May 2016 โรงเรียนบ้านดู่ 318
7 การรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2556 สุกัญญา มาลีหวล Wednesday, 20 January 2016 Administrator 549
8 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางอรทัย เจริญราช Wednesday, 30 December 2015 Administrator 916
9 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านม่วงบุญมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายบุญมา ปัญญาดี Thursday, 24 December 2015 Administrator 487
10 รายงานการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Oneself and Others กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผาแดงวิทยา นางพนมพร บำรุงนาม Thursday, 24 December 2015 Administrator 636
11 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร จังหวัดสุรินทร์ Sunday, 29 November 2015 โรงเรียนบ้านนาดี 547
12 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองผือ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม Friday, 30 October 2015 Administrator 321
13 รายงานการพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ นางเบญจพร ศรีใหญ่ Thursday, 30 April 2015 Administrator 1210
14 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสะกด คำยากของหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นายชัยพัทธ์ ธงชัย Thursday, 30 April 2015 Administrator 1273
15 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.๓ นายบุญเทอด หงษ์โสดา Wednesday, 25 March 2015 Administrator 819
16 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการรักษาสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางลำพร เวชไธสง Wednesday, 25 March 2015 Administrator 1642
17 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสร้างบก นางเกษราภรณ์ สระแก้ว Wednesday, 25 March 2015 Administrator 1424
18 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลีลาวดี กมลรัตน์ Tuesday, 17 March 2015 Administrator 1156
19 ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน บ้านสร้างบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายทองคูณ นามสว่าง Monday, 02 February 2015 Administrator 447
20 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD นางนิยม แสงทอง Thursday, 22 January 2015 Administrator 583
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3