Get Adobe Flash player
Home รวมเผยแพร่งานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน บ้านสร้างบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายทองคูณ นามสว่าง Monday, 02 February 2015 Administrator 461
22 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD นางนิยม แสงทอง Thursday, 22 January 2015 Administrator 601
23 สรุปอาเซียน (ศน.สุทัศน์ สังคพันธ์) Friday, 19 December 2014 Administrator 598
24 การพัฒนาโมเด็ล " กล้วยปิ้ง" (ดร.สวัสดิ์ นาปองสี) Friday, 19 December 2014 Administrator 905
25 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ TAI ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแต้ – หนองบก นายสุทธิพร สุวรรณาลัย Tuesday, 04 November 2014 Administrator 1285
26 การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวทางการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับครูชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึก นายสุนัย สุวงศ์ Tuesday, 04 November 2014 Administrator 433
27 การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวทางการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับครูชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึก นายสุนัย สุวงศ์ Tuesday, 04 November 2014 Administrator 343
28 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) สิทธิกร ศรีจันทร์ Friday, 03 October 2014 Administrator 478
29 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ นางบุญล้อม มนต์ดี Tuesday, 10 June 2014 Administrator 791
30 รายงานผลการใช้และการการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางยุพิน ล้อดงบัง Monday, 26 May 2014 Administrator 1222
31 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง นส.อาลี บุญอิ้ง Tuesday, 01 April 2014 Administrator 1150
32 การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ นางสาววราภรณ์ บุญเจียม Thursday, 27 March 2014 Administrator 954
33 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์(powerpoint) ง 16201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายสุรพล จันดารักษ์ Wednesday, 26 March 2014 Administrator 1275
34 รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายกู้เกียรติ คุณนาม Friday, 07 March 2014 Administrator 722
35 การพัฒนาชุดิกจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวน้ำฝน สิทธิศรี Wednesday, 05 March 2014 Administrator 899
36 การพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้หนังสือนิทานการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Monday, 10 February 2014 Administrator 1216
37 การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ นายสุนัย สุวงศ์ Thursday, 16 January 2014 Administrator 525
38 การสร้างและใช้เอกสารประกอบการสอน ชุด มหัศจรรย์แห่งวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ นายศิโรตม์ อาวอร่ามรัศมิ์ Friday, 20 December 2013 Administrator 1000
39 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นายสุทธินันท์ นาคแสง Friday, 20 December 2013 Administrator 857
40 บทความทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย ศน.สุทัศน์ สังคะพันธ์ และคณะ Tuesday, 03 December 2013 Administrator 1658
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3