Get Adobe Flash player
Home รวมเผยแพร่งานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 การวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยการนิเทศภายใน ครูโรงเรียนปทุมมาศวิทยา ชุติญา ยานะสาร Monday, 11 November 2013 Administrator 559
42 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) นายเทียนชัย เทียมทอง Thursday, 31 October 2013 Administrator 1139
43 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงาน เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวณัฐฏิกานต์ บุดดี Thursday, 31 October 2013 Administrator 658
44 การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกด นางบัวสอน ลักขษร Friday, 25 October 2013 Administrator 735
45 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ยุพิน สะอาดยิ่ง Thursday, 24 October 2013 Administrator 1019
46 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 โดยใช้บทเรียน ออนไลน์ (E-learning) นายศุภกร เข็มทอง Monday, 30 September 2013 Administrator 1102
47 รายงานการพัฒนาชุดเกมเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับเด็กปฐมวัย นางวราภรณ์ สุขพาสันติ Monday, 30 September 2013 Administrator 771
48 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง ท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางสุปราณี ไกรเพชร Tuesday, 03 September 2013 Administrator 692
49 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา Tuesday, 03 September 2013 Administrator 1115
50 การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่อง การประดิษฐ์ธงลอยจากใบไม้และดอกไม้เพื่ออนุรักษ์ประเภณีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม นส.นงค์ลักษณ์ กรอบทอง รร.บ้านสำโรง Friday, 30 August 2013 Administrator 638
51 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รร.บ้านตาทิตย์ นายมาโนชย์ พุ่มเขียว Wednesday, 14 August 2013 Administrator 1740
52 ทดสอบเผยแพร่ผลงานวิชาการ ๒ Tuesday, 18 June 2013 Administrator 909
53 ทดสอบเผยแพร่ผลงานวิชาการ ๑ Tuesday, 18 June 2013 Administrator 660
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 3 of 3